5 июня, 2006 12:12

Кабінет міністрів створив Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Кабінет Міністрів створив Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам і ухвалив положення про нього.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2006 р. № 759

Київ

Про утворення Комітету
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально небезпечним хворобам

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства охорони здоров’я Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, що додається.

3. Міністерству фінансів і Міністерству охорони здоров’я під час уточнення показників Державного бюджету України на 2006 рік та формування проектів Державного бюджету України на наступні роки передбачати кошти для забезпечення діяльності Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

 

Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ

Інд. 28

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. №759

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально небезпечним хворобам

1. Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (далі — Комітет) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МОЗ і йому підпорядковується.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України,  наказами МОЗ, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

участь у реалізації державної політики і виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб, перелік яких визначає МОЗ; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Комітету, розроблення і внесення на розгляд МОЗ пропозицій щодо його вдосконалення;

науково-експертне, аналітичне, інформаційне і методичне забезпечення виконання державних програм у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

участь у формуванні громадської думки щодо необхідності здійснення заходів із запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

координація діяльності у зазначеній сфері закладів охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування.

4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо:

удосконалення законодавства у сфері запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб, зокрема щодо його приведення у відповідність з міжнародними стандартами;

визначення пріоритетних напрямів роботи, у тому числі науково-дослідної,  у зазначеній сфері;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм і проектів з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб (далі — програми);

3) здійснює контроль за дотриманням законодавства у  сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

4) подає в установленому порядку пропозиції щодо обсягу фінансування установ і організацій, діяльність яких пов’язана із запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

5) аналізує стан захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально небезпечні хвороби, її динаміку, медико-соціальні наслідки поширення зазначених хвороб, забезпечує моніторинг стану захворюваності на наркоманію, ВІЛ-інфекцію/СНІД і туберкульоз, готує пропозиції щодо вжиття оперативних заходів у разі погіршення епідемічної ситуації;

6) проводить моніторинг виконання заходів, передбачених відповідними програмами, оцінку їх ефективності;

7) здійснює співробітництво з Національною координаційною радою
з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо координації роботи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, пов’язаної із запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

8) взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи, інформацією про результати наукових досліджень у зазначеній сфері;

9) організовує проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції Комітету, здійснює експертизу результатів наукових досліджень та вживає заходів до впровадження їх у практику лікування;

10) надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям методичну та консультаційну допомогу;

11) забезпечує створення та функціонування єдиної системи діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до міжнародних стандартів;

12) організовує в установленому порядку видання бюлетенів, збірників нормативних актів, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань, що належать  до компетенції Комітету;

13) залучає засоби масової інформації до виконання програм та висвітлення результатів діяльності Комітету;

14) взаємодіє з міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в питаннях, що належать до компетенції Комітету;

15) бере участь у розробленні проектів та підготовці до підписання Україною міжнародних угод з питань, що належать до компетенції Комітету;

16) здійснює в межах повноважень, визначених МОЗ, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ;

17) вживає в установленому порядку заходів до залучення міжнародної технічної, фінансової та інших видів допомоги;

18) організовує і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, інших заходів з питань, що належать до компетенції Комітету;

19) сприяє проведенню благодійних та інформаційно-просвітницьких акцій, спрямованих на виконання програм;

20) здійснює інші функції.

5. Комітет має право:

1) здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) співпрацювати із засобами масової інформації з метою формування громадської думки щодо необхідності здійснення заходів із запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити науково-методичні конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції;

6) утворювати експертні та консультаційні ради, робочі групи для вирішення питань, що належать до його компетенції;

7) видавати в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати та контролювати їх виконання.

6. Комітет очолює голова, який за посадою є заступником Міністра охорони здоров’я. Голову Комітету призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров’я.

Голова Комітету є заступником голови Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

7. Голова Комітету має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посади і звільняє з посад Кабінет Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров’я, погодженим з головою Комітету.

Розподіл обов’язків між заступниками провадить голова Комітету.

8. Голова Комітету:

здійснює керівництво Комітетом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони здоров’я за виконання покладених на Комітет завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Комітету, крім заступників голови;

координує у межах своїх повноважень діяльність закладів охорони здоров’я, пов’язану із запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Комітету, керівників структурних підрозділів та інших його працівників;

вживає заходів для заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Комітету, крім заступників голови;

підписує накази Комітету, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Комітету та посадові інструкції його працівників;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Для узгодженого вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на Комітет завдань, може утворюватися колегія у складі голови Комітету, його заступників, керівників структурних підрозділів Комітету, провідних учених та фахівців. Персональний склад колегії затверджує Міністр охорони здоров’я за поданням голови Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.

У Комітеті можуть утворюватися експертна рада, науково-консультативна рада та інші  органи. Склад таких органів і положення про них затверджує голова Комітету.

10. Граничну чисельність працівників Комітету за поданням його голови затверджує Міністр охорони здоров’я у межах граничної чисельності працівників МОЗ, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Структуру Комітету затверджує його голова за погодженням з Міністром охорони здоров’я.

11. Штатний розпис і кошторис Комітету затверджує його голова за погодженням з Міністром охорони здоров’я та Мінфіном.

12. Комітет утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МОЗ.

13. Умови оплати праці працівників Комітету визначає Кабінет Міністрів України.

14. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

www.kmu.gov.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter