17 ноября, 2009 01:23

Мінфін визначився, за якими показниками він контролюватиме результативність боротьби зі СНІДом

Мінфін видав Наказ "Про результативні показники бюджетної програми" - N 1252 від 27.10.2009.
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.10.2009  N 1252

Про результативні показники бюджетної програми

     З метою підвищення якості визначення головними розпорядниками

коштів  державного  бюджету  результативних  показників  бюджетної

програми, проведення аналізу їх виконання та посилення контролю за

цільовим   та    ефективним    використанням    бюджетних   коштів

Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити    Методичні   рекомендації   щодо   визначення

результативних показників бюджетної програми, що додаються.

     2. Департаменту      реформування       бюджетної     системи

(Футоранська Ю.М.)  забезпечити доведення цього наказу до головних

розпорядників  коштів  державного  бюджету  для  застосування  при

плануванні,   виконанні,  звітуванні  та  здійсненні  контролю  за

виконанням бюджетної програми,  що  передбачає  проведення  оцінки

ефективності бюджетної програми.

     3. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на

заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Перший заступник Міністра                             І.Уманський

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства фінансів

                                      27.10.2009  N 1252

 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

            щодо визначення результативних показників

                        бюджетної програми

 

     1. Методичні   рекомендації  щодо  визначення  результативних

показників бюджетної  програми  (далі  -  Методичні  рекомендації)

розроблені  відповідно до положень статей 32,  47,  111 Бюджетного

кодексу  України (  2542-14   )   та   застосовуються   головними

розпорядниками   коштів   державного   бюджету   (далі  -  головні

розпорядники) при плануванні,  виконанні, звітуванні та здійсненні

контролю за виконанням бюджетної програми.

     Ці Методичні рекомендації можуть  також  застосовуватись  при

проведенні державного фінансового аудиту.

 

     2. Результативні  показники  бюджетної  програми  -  особлива

складова  бюджетної  програми,  яка  характеризує   результат   її

виконання  та  досягнення  поставленої  мети  та завдань бюджетної

програми.

     Результативні показники бюджетної програми застосовуються при

проведенні оцінки ефективності бюджетної програми,  що  передбачає

моніторинг,   аналіз   та   контроль  за  цільовим  та  ефективним

використанням бюджетних коштів.

 

     3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від

14.09.2002  N  538-р (  538-2002-р  )  "Про  схвалення  Концепції

застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі"  та

Правил  складання  паспортів  бюджетних  програм,  квартального та

річного звіту про їх виконання,  а також здійснення моніторингу та

аналізу   виконання   бюджетних   програм,   затверджених  наказом

Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098( z0047-03  ),

зареєстрованим  в   Міністерстві  юстиції   України  21.01.2003 за

N 47/7368 (у редакції наказу  Міністерства  фінансів  України  від

14.01.2008 N 19( z0035-08 ), зі змінами), результативні показники

поділяються на такі групи:  показники затрат,  показники продукту,

показники ефективності та показники якості.

     Показники затрат - визначають обсяги та  структуру  ресурсів,

які  забезпечують  виконання  бюджетної програми та характеризують

структуру  витрат  бюджетної  програми  (наприклад,   витрати   на

функціонування     геодезичної     мережі     та    топографічного

картографування, чисельність працівників державної фельд'єгерської

служби, загальна площа приміщень).

     Показники продукту - використовуються для  оцінки  досягнення

поставленої   мети.   Показниками   продукту   є,  зокрема,  обсяг

виробленої  продукції,  наданих  послуг  чи  виконаних  робіт   на

виконання  бюджетної  програми,  кількість  користувачів  товарами

(роботами,  послугами)  (наприклад,  кількість  створених  робочих

місць   для  інвалідів,  кількість  пролікованих  хворих,  довжина

введених   в   експлуатацію   автомобільних    доріг    загального

користування).

     Показники ефективності - визначаються як витрати ресурсів  на

одиницю  показника  продукту;  відношення  максимальної  кількості

вироблених  товарів   (виконаних   робіт,   наданих   послуг)   до

визначеного  обсягу  фінансових  ресурсів;  досягнення визначеного

результату  (наприклад,  вартість  1  кв.  м   придбаного   житла,

завантаженість  ліжкового  фонду,  середні  витрати  на проведення

капітального ремонту 1 км доріг загального користування).

     Показники якості     -     сукупність    властивостей,    які

характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що

задовольняють   споживача   відповідно   до   їх   призначення  та

відображають  послаблення  негативних  чи   посилення   позитивних

тенденцій у наданні послуг (товарів,  робіт) споживачам за рахунок

коштів  бюджетної  програми   (наприклад,   зміна   питомої   ваги

автомобільних доріг загального користування,  переведених до більш

високої  категорії,  у  порівнянні  з  попереднім  роком,   рівень

захворюваності у порівнянні з попереднім роком).

 

     4. Результативні показники бюджетної програми мають:

     визначатись на  підставі  фактично  досягнутих  показників  у

попередніх  бюджетних  періодах  виходячи  із  тенденцій  розвитку

відповідної галузі економіки (сфери  діяльності,  регіону)  та  із

врахуванням прогнозу її розвитку на перспективу;

     розкривати мету,  завдання та напрями використання  бюджетних

коштів,   а   також   характеризувати  динаміку  досягнення  мети,

виконання завдань  бюджетної  програми  та  напрямів  використання

бюджетних коштів;

     узгоджуватись з показниками, визначеними програмою діяльності

Кабінету Міністрів України, прогнозними та програмними документами

економічного  та  соціального   розвитку,   державними   цільовими

програмами;

     об'єктивно та реалістично відображати характерні  особливості

та   специфіку   діяльності   головного   розпорядника,  визначати

результати їх діяльності;

     надавати можливість  перевірки  достовірності  та точності їх

розрахунків,  співставності за окремі періоди та  у  порівнянні  з

іншими показниками;

     підтверджуватись статистичною, фінансовою та іншою звітністю,

даними       бухгалтерського      та      внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку,  що є джерелами інформації для визначення

результативних показників бюджетної програми.

     Для кожного  результативного  показника  бюджетної   програми

головні  розпорядники  вказують  джерела інформації та розробляють

методику  його   розрахунку   (для   показників,   що   потребують

методологічних роз'яснень їх змісту).

 

     5. Результативні  показники бюджетної програми зазначаються у

бюджетному запиті при підготовці пропозицій до проекту  державного

бюджету,  паспорті  бюджетної  програми,  квартальному  і  річному

звітах про виконання паспорта бюджетної програми.

     При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної

програми використовується інформація, наведена у бюджетному запиті

із  врахуванням  бюджетних  призначень,  встановлених  законом про

Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

     У звітах    про   виконання   паспорта   бюджетної   програми

зазначаються результативні показники бюджетної програми,  фактично

досягнуті у звітному періоді.

 

     6. Головні    розпорядники   визначають   та   погоджують   з

Міністерством фінансів України перелік  результативних  показників

за кожною бюджетною програмою із врахуванням орієнтовного переліку

результативних  показників,  що  додається   до   цих   Методичних

рекомендацій.

     Орієнтовний перелік результативних  показників  побудовано  в

розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків

та  кредитування  бюджету (  v0604201-01  )  та   згруповано   за

показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності

та показниками якості.  В межах  функції  результативні  показники

поділено  на дві групи:  за бюджетними програмами,  пов'язаними із

функціонуванням апаратів органів державної влади, та за бюджетними

програмами, які забезпечують реалізацію державної політики.

     При цьому  для  бюджетних  програм,  за   якими   передбачені

бюджетні  призначення на функціонування апаратів органів державної

влади, результативні показники за бюджетною програмою визначаються

в   групі   показників   для   бюджетних  програм,  пов'язаних  із

функціонуванням апаратів органів  державної  влади,  а  для  інших

бюджетних програм - в групі показників для бюджетних програм,  які

забезпечують реалізацію державної політики.

     Наприклад: якщо  коду  бюджетної  програми  "Випуск книжкової

продукції за програмою "Українська книга"(  835-17  )  відповідає

код  функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету

( v0604201-01 ) 0833 "Книговидання", то результативні показники за

цією   програмою   формуються   із   застосуванням  результативних

показників,  визначених у переліку за функцією 0833 "Книговидання"

у  групі  "За  бюджетними програмами,  які забезпечують реалізацію

державної політики".

     Перелік результативних   показників  за  бюджетною  програмою

відповідно до особливостей її реалізації  у  плановому  бюджетному

періоді може включати інші показники.

     Результативні показники за  бюджетною  програмою  мають  бути

представлені за всіма групами. У разі представлення результативних

показників  за  кількома  групами  головні  розпорядники   надають

відповідні   пояснення   та  обґрунтування  щодо  неможливості  їх

визначення за всіма групами.

     Кількість результативних  показників  та  їх представлення за

групами (затрат,  продукту,  ефективності,  якості)  обумовлюється

специфікою  бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу

виконання  бюджетної  програми,  тобто   слід   застосовувати   ті

результативні  показники,  які  найкраще  відображають  досягнення

встановленої  мети,  виконання  поставлених  завдань  та  напрямів

використання бюджетних коштів.

     Наприклад:

     1) для  бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері

державної політики  щодо  зовнішніх  відносин" (  835-17  ),  яка

пов'язана з функціонуванням апарату Міністерства закордонних справ

України, можна визначити такі результативні показники:

     показники затрат - кількість штатних одиниць (од.), кількість

підвідомчих  підприємств  та  організацій  (од.),  загальна  площа

приміщень (кв. м);

     показники продукту    -    кількість    розроблених/прийнятих

нормативно-правових актів (шт.),  кількість опрацьованих звернень,

заяв,  скарг громадян України (од.),  кількість  опрацьованих  нот

(од.), кількість укладених міжнародних угод (од.);

     показники ефективності  -   кількість   розроблених/прийнятих

нормативно-правових  актів  на  одного виконавця (шт.),  кількість

опрацьованих звернень,  заяв,  скарг громадян  України  на  одного

виконавця  (од.),  кількість  опрацьованих нот на одного виконавця

(од.);

     показники якості  -  відсоток  прийнятих  нормативно-правових

актів   у   загальній    кількості    розроблених    (%),    зміна

кредиторської/дебіторської  заборгованості у порівнянні з початком

бюджетного періоду,  в тому числі простроченої на звітну дату (%),

питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості

у загальному  обсязі  заборгованості  (%),  кількість  розглянутих

справ  із  ухваленням  рішень щодо спорів про відшкодування шкоди,

завданої  органами   влади   незаконними   рішеннями,   діями   чи

бездіяльністю,  у  порівнянні з попереднім роком (%),  чисельність

осіб,  яким відшкодовано шкоду,  завдану органом влади незаконними

рішеннями,  діями чи бездіяльністю (осіб),  кількість опрацьованих

звернень,  скарг громадян України у порівняні з  попереднім  роком

(%), відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у

загальному обсязі (%),  кількість  укладених  міжнародних  угод  у

порівнянні з попереднім роком (%);

     2) для бюджетної програми "Забезпечення медичних  заходів  по

боротьбі   з   туберкульозом,  профілактики  та  лікування  СНІДу,

лікування онкологічних  хворих" (  835-17  ),  яка  пов'язана  із

реалізацією   Міністерством  охорони  здоров'я  України  державної

політики  у  сфері  охорони   здоров'я,   можна   визначити   такі

результативні показники:

     показники затрат  -  витрати   на   заходи   з   боротьби   з

туберкульозом   (тис.  грн.),  витрати  на  заходи  з  боротьби  з

ВІЛ/СНІДом  (тис.  грн.),   витрати   на   заходи   із   лікування

онкологічних захворювань (тис. грн.), кількість державних закладів

охорони  здоров'я,  які  отримують  онкологічні  препарати  (од.),

кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД,  що

отримують  медикаменти  та  вироби  медичного  призначення  (од.),

кількість протитуберкульозних диспансерів (од.);

     показники продукту  -  кількість   пролікованих   хворих   на

туберкульоз    (осіб),    кількість    хворих   на   ВІЛ/СНІД   та

ВІЛ-інфікованих, які отримують терапію (медико-соціальні  послуги)

(осіб),  кількість  хворих,  які  отримують  онкологічні препарати

(осіб);

     показники ефективності  -  середня вартість лікування/терапії

одного хворого на ВІЛ/СНІД та ВІЛ-інфікованого на рік (тис. грн.),

середня  вартість  лікування  одного хворого на туберкульоз на рік

(тис.  грн.),  середня  вартість  лікування  одного  онкологічного

хворого на рік (тис. грн.);

     показники якості - рівень смертності  хворих  на  туберкульоз

(%),  зміна  рівня  передачі  ВІЛ  від  матері дитині (%),  рівень

смертності хворих на онкологічні захворювання (%).

 

 Директор Департаменту

 реформування бюджетної

 системи                                           Ю.М.Футоранська

НаУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter