5 сентября, 2013 18:07

Утвержден новый порядок ведения учета людей, которые живут с ВИЧ, и осуществления ухода за ними

Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України 10.07.2013 № 585. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 р. за № 1255/23787Посилання на документ на сайті Верховної Ради України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-13.
1. Цей Порядок визначає механізм обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за такими особами і є обов’язковим для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності (далі - ЗОЗ) за переліком згідно з додатком 1 до цього Порядку. 

2. Встановлення на облік людей, які живуть з ВІЛ, та медичний нагляд за ними здійснюються за умови їх добровільної згоди.

3. Метою обліку людей, які живуть з ВІЛ, є здійснення епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією та медичного нагляду за такими особами.

4. На кожний випадок вперше встановленого діагнозу ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання на дату взяття такої особи під медичний нагляд ЗОЗ лікар-інфекціоніст заповнює форму первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___» (далі - форма № 502-1/о), затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 5 березня 2013 року № 180, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 495/23027 (далі - наказ МОЗ України від 5 березня 2013 року № 180).

5. У разі зміни даних у формі № 502-1/о, що відбулися протягом перебування людини, яка живе з ВІЛ, під медичним наглядом ЗОЗ, заповнюється форма первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ___» (далі - форма № 502-2/о), затверджена наказом МОЗ України від 5 березня 2013 року № 180.

6. Форми № 502-1/о і № 502-2/о заповнюються на пацієнтів, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, яким медична допомога надається в порядку, визначеному чинним законодавством, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Оригінали форм № 502-1/о і № 502-2/о зберігаються у ЗОЗ, де людину, яка живе з ВІЛ (далі - пацієнт), вперше взято під медичний нагляд у зв’язку із встановленням діагнозу ВІЛ-інфекції.

8. Копії форм № 502-1/о і № 502-2/о надсилаються ЗОЗ до центрів (відділень) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - Центри (відділення) СНІДу) для ведення обліку і звітності пацієнтів та надання медичної допомоги.

9. Форми № 502-1/о і № 502-2/о зберігаються у ЗОЗ протягом 5 років після зняття пацієнтів з обліку.

10. Зняття з обліку пацієнтів ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ними, здійснюється у разі зміни їх місця проживання (місця перебування), смерті.

11. У разі якщо протягом року пацієнт не звертається до ЗОЗ для здійснення нагляду та надання медичної допомоги, він знімається з обліку у ЗОЗ. Про зазначене пацієнт обов’язково попереджається лікарем при взятті його під медичний нагляд ЗОЗ.

12. Метою медичного нагляду за людьми, які живуть з ВІЛ, є систематичний контроль ЗОЗ стану здоров’я ВІЛ-інфікованих пацієнтів для своєчасного виявлення загрози прогресування хвороби, надання адекватної ефективної медичної допомоги та необхідної консультативної, психологічної та іншої підтримки.

13. Медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими дітьми, дітьми, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками, та ВІЛ-інфікованими вагітними жінками здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

14. Медичний нагляд за пацієнтами розпочинається з дати встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, здійснюється систематично і триває протягом усього життя пацієнта та передбачає періодичні медичні огляди, лабораторні, інструментальні обстеження та консультації інших спеціалістів.

15. Медичний нагляд за пацієнтами має бути комплексним, зосередженим на потребах пацієнтів, здійснюватися командою фахівців за принципом «рівний-рівному».

16. На дату взяття під медичний нагляд пацієнта незалежно від стадії його захворювання заповнюється форма первинної облікової документації № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за № 794/21107 (далі - форма № 030-5/о).

17. Протягом медичного нагляду за людьми, які живуть з ВІЛ, у випадку зміни персональних даних пацієнта та показників стану його здоров’я до форми № 030-5/о вносяться відповідні зміни та доповнення.

18. У разі зміни місця проживання (перебування) пацієнта в межах України або перебування його в ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України лікар ЗОЗ, де пацієнт перебував під медичним наглядом, на запит ЗОЗ щодо направлення медичної документації пацієнта для ведення його обліку та здійснення медичного нагляду за ним (додаток 2) повинен надіслати копії медичної документації за формами № 502-1/о, № 502-2/о та № 030-5/о до Центру (відділення) СНІДу, або ЗОЗ, що територіально знаходиться за новим місцем проживання (перебування) пацієнта, або до ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України з дотриманням умов конфіденційності щодо персональних даних пацієнта та лікарської таємниці.

19. Медичні огляди, лабораторні та інструментальні обстеження, консультування пацієнтів здійснюються відповідно до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2010 року № 551. Періодичність та обсяги медичних оглядів залежать від стадії ВІЛ-інфекції та від темпів прогресування захворювання:

1) планові медичні огляди та обов’язкові лабораторні обстеження проводяться не рідше одного разу на 6 місяців; у випадках наявності ознак прогресування ВІЛ-інфекції - не рідше одного разу на 3 місяці та залежно від клінічної ситуації:

а) обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на 6 місяців: 

  • визначення кількості CD4-лімфоцитів (абсолютна кількість та відсотковий вміст);
  • визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
  • загальноклінічне дослідження крові (з визначенням гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули, абсолютної кількості лейкоцитів);
  • біохімічне дослідження крові (білірубін та його фракції, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, сечовина, креатинін);
  • загальноклінічне дослідження сечі; 

б) обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на рік: 

  • серологічні дослідження на: цитомегаловірус (якщо кількість CD4-лімфоцитів < 100 клітин/мкл), токсоплазмоз, гепатит В, гепатит С, якщо результати попередніх досліджень були негативними;
  • для жінок: тест Папаніколау;
  • у випадку цирозу печінки (незалежно від етіології): дослідження вмісту альфа-фетопротеїну та ультрасонографічне дослідження печінки;
  • ліпідні фракції крові;
  • скринінгові обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та туберкульоз; 

2) додаткові лабораторні обстеження, інструментальні обстеження та консультації інших відповідних спеціалістів проводяться за наявності медичних показань.

20. Медичні огляди, лабораторно-інструментальні дослідження та консультування пацієнтів з опортуністичними захворюваннями здійснюються відповідно до Клінічного протоколу діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2007 року № 182.

21. Медичний нагляд за пацієнтом здійснюється за принципом, що передбачає надання пацієнту максимального спектра послуг в одному місці (інтеграція послуг), у разі необхідності - перенаправлення пацієнтів до ЗОЗ та надання соціальної підтримки.

22. Лікарі Центрів (відділень) СНІДу та ЗОЗ, в структурі яких функціонує кабінет «Довіра», відповідають за ведення обліку пацієнтів, надання їм необхідної медичної допомоги та здійснення медичного нагляду за такими особами.

 

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
М. Хобзей

 

Додаток 1 до Порядку ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними (пункт 1)

Перелік державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що здійснюють реєстрацію, облік людей, які живуть з ВІЛ, та медичний нагляд за ними:

1. Центри (відділення) з профілактики та боротьби зі СНІДом.

2. Заклади охорони здоров’я, в яких функціонують кабінети «Довіра», за місцем проживання людей, які живуть з ВІЛ.

 

Додаток 2 до Порядку ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними (пункт 18)

Запит щодо направлення медичної документації пацієнта для ведення його обліку та здійснення медичного нагляду за ним - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/17/f405923n52.doc.

rada.gov.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter